Thông tư 14/2020/TT-BGDĐT Quy định phòng học bộ môn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

Số: 14/2020/TT-BGDĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2020

 

 

THÔNG TƯ
Ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông

 

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định s127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Theo đ nghị của Cục trưng Cục Cơ sở vật chất;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy định phòng học bộ môn ca cơ sở giáo dục ph thông.

Điu 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông.

Điều 2.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày11tháng 7năm 2020.

Thông tư này thay thế Quyết định số 37/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về phòng học bộ môn.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo; Thủ trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ thuộc Chính phủ;

- Ủy ban Quốc gia đổi mới GDĐT;

- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Như Điều 3;

- Công báo;

- Cổng TTĐT Chính phủ;

- Cổng TTĐT Bộ GDĐT;

- Lưu: VT, Vụ PC, Cục CSVC.

 

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
Phạm Ngọc Thưởng

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DNP

VPGD: Số 38 ngách 164 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 0913521979

Email: kinhdoanh@dnptech.com.vn

Zalo: Công ty CP công nghệ DNP